SMS LOVE

آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟ "

 

آدم‌ های امن، همان‌هایی هستند

 

که همه چيز مي‌توانی بهشان بگويی،

 

بدون اينکه قضاوت يا تحقيرت کنند

 

ميتوانی کنارشان احساس بودن کنی

 

اينها تا لباسی تازه تنت ببينند نمیپرسند

از کدام مغازه خريدی؟ مارکش چيه؟ چند خريدی؟ 

مي‌گويند: چقدر قشنگه، بهت می آيد، من عاشق اين جنس ژاکتم. 

 

از سفرکه برگردی

نمی پرسند کجا رفتی؟با کی و چرا رفتی؟

اسم هتلش؟ چه‌قدر هزينه شد؟

مي‌گويند :خوش گذشت؟ سرحال شدی؟ 

 

ماشين تازه بخری

نمی پرسند نو است يا دست دوم؟

از کجا خريدی؟ نقد يا قسطی؟چند خريدی؟

میگويند راحتی باهاش؟... مبارکت باشه برازنده شماست

 

😌💫😌💫😌💫😌💫😌

 

بعضی وقتا آدما الماسی تو دست دارن،

بعد چشمشون به یه گردو می افته

دولا میشن تا گردو رو بردارن،

الماسه می افته تو شیب زمین،

قل میخوره و تو عمق چاهی فرو میره، میدونی چی می مونه؟ 

یه آدم...، یه دهــــــن بـــاز....،

یه گـــــــردوی پـــــوک ... و یه دنیـــــاحســـــــرت... 

 

مواظب الماسهای زندگیمون باشیم،

شاید به دلیل اینکه صاحبش هستیم

وبودنش برامون عادی شده ارزشش رو از یاد بردیم.

 

 

💎👥💎👥💎👥

💎👥💎

 

 تاريخ : جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴ | 16:1 | نویسنده : shabnam |
 


ناراحتی یعنی . . . -سری دوم


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


تاريخ : سه شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۴ | 18:35 | نویسنده : shabnam |

چه زیبا میگوید نلسون ماندلا: ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟!

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ "ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ"

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ

ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ.

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ.

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ

ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "

ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...

به کسی که دوستش داری ""

دلبسته"" باش نه وابسته…! 💠🎀💠🎀💠🎀💠🎀💠♥

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ "

ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ" ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ،

ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ " ﻧﯿﮑﯽ" ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﺴﯽ

ﻭ" ﺑﺪﯼ" ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﻬﻮﺩﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ .

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﯿﺢ

ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻛﺮﻛﻠﻴﺴﺎ ﯾﺎﻓﺖ .

ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﺍﻭ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .

ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺷﺎﻡ ﺁﺧﺮ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ ﻫﻨﻮﺯ

ﺑﺮﺍﯼ ﯾﻬﻮﺩﺍ ﻣﺪﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

ﮐﺎﺭﺩﯾﻨﺎﻝ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺎﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ

ﻭ ﮊﻧﺪﻩ ﭘﻮﺵٍ ﻣﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﯼ ﺁﺑﯽﯾﺎفت.

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﺍﻧﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎﺍﻭﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ.

ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﻭﺭﺍ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ

ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ

ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﯽ ﺗﻘﻮﺍﯾﯽﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ

ﭼﻬﺮﻩ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ.

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﮔﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺵ

ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﺑﺎ ﺁﻣﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺭﺍ ﻗﺒﻼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ !!!

ﺩﺍﻭﯾﻨﭽﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﯽ؟

ﮔﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩﻛﺮ

ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻣﺪﻝ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺸﻮﻡ !!!

" ﻧﯿﮑﯽ" ﻭ "ﺑﺪﯼ " ﺩﻭ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭﻛﺪﺍﻡ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ داری..

 

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴ | 20:16 | نویسنده : shabnam |

ziba (20)

 

 

ziba (24)

 

 

ziba (22)

ziba (23)

 

 

ziba (33)

 

 

ziba (29)

 

 

ziba (28)

 

 

ziba (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ | 14:27 | نویسنده : shabnam |

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !

 

یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان

 

یـــــکــــ بــــغـــض

 

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده

 

بـــــه هــــمــــیــــن ســادگــــی... 

 

 

 

گـاهـی اوقـات . . .

 


هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن

 


 

 

تـا تــو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .

 

 

 

یه آهنگ پیشواز. . .

 


۲ خـط شـعـر . . .

 


کـمـی هـوای پاییزی . . .

 

 

یـک وجـب پـیـاده رو . . .

 

 

 

.
2 کـلـمـه حـرف . . .
 

 


بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .

 

طعم شیرین یه خوراکی. . .
 

 

هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .

 


تـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی

 و خـیـره بـشـی بـه سـقـف و

 

 صـدای بـاریدن اشکات بـشـه

 

 
 آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت . . .!!!
 

 

 

 

ما آدمـــــــآ مثل مــداد رنگـــى هستیـــم

 

 

شـــاید رنگ مورد علاقــــه هـــم نباشیم

 

 

امــــــــآ...روزى بــــراى کــــامـل کــردن

 

 

نقاشى هامون دنبال هـــــم خواهیم گشت

 

عکس و تصویر ما آدمـــــــآ مثل مــداد رنگـــی هستیـــم شـــاید رنگ مورد علاقــــه هـــم نباشیم امــــــــآ...روزی بــــرای کــــامـل ...

 

کاش میشد زندگی

 

 

را هم عوض کرد!

 

 

مثل چای وقتی که

 

 

ســـــرد میشود...

 

 

مهم نیست كه كجا زندگی كنی!

 

هر جا كه دلت شاد باشه ،

 

اونجا میشه خونه ی آرزوهات...


قلب شما کاروانسرا نیـــــــــــــست!!!

 

نگذارید دیگران وسط قـــــــلب شما،

 

خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند


sacar.ir
 
گاهی باید آرزوهایـــت را مثل قاصدک بگذاری
کف دست و بسپاریشان به دســت باد
تا بــروند و سهم دیگران شوند…
 

 تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 11:11 | نویسنده : shabnam |

 

 

 تاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ | 11:57 | نویسنده : shabnam |

چه رسم جالبی است،

محبتت را میگذارند پای احتیاجت،

صداقتت را میگذارند پای سادگیت،

سکوتت را میگذارند پای نفهمیت،

نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت،

 و وفاداریت را پای بی کسیت،

و آنقدر تکرار میکنند که تو

باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج...

 

 

 

بعضى اتفاق هاى خوب، اونقدر دیر مى افتن

كه باید رو به آسمون كرد

و گفت : وقتش گذشت

مال خودت...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه لذت قشنگي داره


وقتي خرد و داغوني 


يكي با تمام وجود بپره تو بغلت و بگه:

 

مگه من مردم ...!

 

 

 

 

 

 

کــــاش جایــــی برویــــم …!

 

تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد ..

 

کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد :

 

پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا …………!

 

 

 تاريخ : دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:7 | نویسنده : shabnam |

اگه سوال می کرد بهش میگفتم :

 

فقط کسانی که دوستشون داری

 

بهت خیانت می کنند ...!

 

http://www.axgig.com/images/27814879184465841973.jpg

 

 

 

 

آدمها وقتی نمی تونن

 

دلیل ناراحتی شون رو بگن

 

دلشون

 

بیشتر می گیره ...!

 

http://www.axgig.com/images/65713334700385631320.jpg

 

 
 

 

 من…!

مرا که میشنـاسی؟! خودمم

کسی شبیه هیچکس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!

 

 

 

 

 

چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

 

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری

بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه

از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه

آروم میشی

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه

 

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 19:36 | نویسنده : shabnam |

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت ایستاده

 

و هرطور بچرخی و بکِشی ... تکون نمیخوره ؛توام دورش بگرد...

 

دورش نزن..............

 

 

 تاريخ : سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ | 17:36 | نویسنده : shabnam |

از قـسمت و حکـمت حــرف مـی زنـند ..


آنـهایی که اصلاً ..


معــنای ِ طـاقـت را نمی دانند

 

 

 

وقتى كه می گى دیگه برا همیشه فراموشش كردى


و هیچ احتیاجى بهش ندارى


و تمام فحش هاى دنیا رو نصیبش می كنى !


درست زمانیه كه :


بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده

 

 

 

 

یه  رابطهٔ خوب پیدا کردنی نیست .....

 

 

ساختنی

 

 

 

گاهی دلت از کسی میگیره که فکر می کردی با تمام آدمهای کنارت فرق داره

 

 

 

 

درختان به من آموختند...

 


پایبندی هر کس به اندازه ریشه اوست!!

 


به هر درختی نمیتوان تکیه کرد!

 

 

 

همیشه کسایی که ادعای مرام و رفاقتشون

 

 از همه بیشتر ِ از همه بیشتر بهت نارفیقی میکنن.....

 

 

 

بـــــه آدمـــــهآ تکـــــــیه نزن!

آدمــــهآ هم مثلِ دیـــوآر....

بـــآ زلزله ی نگــــــآهِ دیگـــری پشتت را خـــــآلی

 

میکننــــد...!

 

 

 

هيچ وقت واسه نگه داشتن كسى كه

تفاوتت رو با بقيه نمى فهمه

تلاش نكن...!!

 

 

 

 

یه وقتایی هست که باید لم بدی یه گوشه

 

 و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی

                               بعدشم بگی:


              
به سلامتی خودم که اینقدر تحمل کردم!!

 

 

 

 

 

 

حرف دل آدم ها را از آهنگ هایی که گوش می دهند

 

 

می شود فهمید

 

 

بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند!

اما...

از چشـــــم هایشان معـلـوم است که

اشکــــی به بــزرگی یــک سـکــــوت

گــــوشه چشـمـشان به کمیــــــن نشــستـه...

 

 

 

 

 

بهتر از جمله "دوست دارم"

 

جمله " بهت اعتمــــــاد دارمه "...

 


هركســــي ميتونه هر كي رو دوست داشتــــه باشه.....ولــــي به هركســي نميشه اعتمــــاد كرد...!

 

 

 

 

 

برای من بخـشیـدن ِ آدمـهـا کار آسانی ستامـا


اینـکـه بـخـواهم دوبـاره بـه آنـهـا اعـتـمـاد کنـمداستـان ِ کـامـلا متـفـاوتـی سـت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ | 10:54 | نویسنده : shabnam |